quyet dịnh
QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thượng Quận
07/10/2022 02:45:26

QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thượng Quận

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

 
 
 


Số:        /QĐ - UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


     Thượng Quận, ngày  03  tháng 10  năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

 Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thượng Quận

 
 
 


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

Căn cứ Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của UBND tỉnh Hải Dương, Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2019 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”;“Thôn văn hóa”,“Làng văn hóa”,“Ấp văn hóa”,“Bản văn hóa”,“Tổ dân phố văn hóa”;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND và Công chức Văn hóa - xã hội xã Thượng Quận.

QUYẾT ĐỊNH:

        Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã Thượng Quận gồm các ông, bà có tên sau:

* Trưởng ban:

 Ông Bùi Văn Hảo - ĐUV- Phó chủ tịch UBND xã.

* Phó trưởng ban:

1. Bà Lê Thị Hương: ĐUV- Chủ tịch UBMTTQ xã;

2. Bà Nguyễn Thị San: Công chức Văn hóa - Xã hội.

* Các ủy viên:

1. Ông Nguyễn Thanh Sơn:  ĐUV- Trưởng công an xã;

2. Ông Nguyễn Phúc Bình: ĐUV- Chỉ huy trưởng QS xã;

3. Bà Nguyễn Thị Huế: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

4. Bà Trần Mỹ Linh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

5. Ông Phạm Văn Thắng: Công chức  Địa Chính - Xây dựng xã;

6. Ông Nguyễn Văn Thọ: Công chức Địa chính giao thông thủy lợi xã

7. Bà Nguyễn Thị Nhung: Công chức Tài chính - Kế toán xã;

8. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh: Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã;

9. Bà Đặng Thị Lan: Công chức Văn hóa - Chính sách xã hội xã;

10. Ông Nguyễn Hữu Cương - PhóTrạm trưởng trạm y tế xã;

11. Bà Nguyễn Thị Mai - Phó ban DS-KHHGĐ xã;

* Mời các ông, bà có tên sau tham gia ủy viên:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyền:  ĐUV-  Bí thư Đoàn TN xã;

2. Bà Nguyễn Thị Tình: ĐUV- Chủ tịch Hội Phụ nữ xã;

3. Ông Nguyễn Đức Minh: Chủ tịch Hội Nông dân xã;

4. Ông Hoàng Văn Chén: Chủ tịch Hội CCB xã;

5. Ông Bùi Văn Nháng: Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã.

Điều 2. Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xã có nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch, phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện tốt các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương trên các lĩnh vực theo quy định và kế hoạch, chỉ đạo của cấp trên.

 Điều 3. Các ông (bà) Văn phòng HĐND&UBND, Tài chính - Kế toán, các ngành liên quan, các cơ sở thôn và các ông (bà) có tên tại Điều 1; căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- BCĐ “TDDKXDĐSVH”thị xã KM;

- TTr Đảng uỷ - HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Như Điều 3;

- Lưu VP.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

 

 

 

 

 

     Bùi Văn Lượng

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3486
Trước & đúng hạn: 3486
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:09/12/2023 16:37:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 16,432