CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022
08/07/2022 04:32:38

BÁO CÁO Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022

Text Box: UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNGQUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13/BC-UBND                          Thượng Quận, ngày 15 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác cải cách hành chính Quý I
và một số nhiệm vụtrọngtâmQuý II năm 2022

I.     CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1.    Xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính

Ngày 31/12/2021 Ủy ban nhân dân xã Thượng Quận đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của xã Thượng Quận năm 2022, trong đó xác định mục tiêu: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của của xã về công tác CCHC; Chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhằm phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của xã; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hiện đại hóa nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất, qua đó tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn xã. Kế hoạch của UBND xã xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC.

2.     Công tác tuyên truyền

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/12/2021 về tuyên truyền CCHC trên địa bàn xã năm 2022. Trong Quý I, Đài phát thanh xã Thượng Quận đã xây dựng chuyên mục tuyền truyền CCHC, thường xuyên tuyên truyền kế hoạch CCHC năm 2022 của xã.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về sử dụng các tiện tích trên cổng dịch vụ công quốc gia trên cổng thông tin điện tử xã, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tra cứu thực hiện các thủ tục hành chính.

Tuyên truyền, vận động các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 quả Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Các hình thức tuyên truyền CCHC được thực hiện đa dạng như: tuyên truyền trực tiếp thông qua giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh, tại các cuộc họp, hội nghị, đăng tải các tin, bài trên Cổng thông tin điện tử...nhằm giúp nhân dân nắm bắt các quy trình tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện, giải quyết công việc của công dân, đồng thời giúp CBCC cơ quan nắm bắt các nội dung công tác CCHC để tham mưu thực hiện có hiệu quả CCHC tại địa phương.

II.    KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.   Cải cách thể chế

-     UBND xã đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 20/01/2022 về thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 27/01/2022 về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 24/01/2022 về công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2022 trong đó tập trung vào thực hiện thực hiện tốt quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND. Trong Quý I, UBND xã chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản được ban hành đảm bảo đúng thể thức, nội dung và kỹ thuật trình bày văn bản. Công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do UBND xã ban hành đều được các bộ phận chuyên môn tham mưu soạn thảo. Văn bản đảm bảo tính hợp pháp đúng trình tự, thẩm quyền ban hành.

2.    Cải cách thủ tục hành chính

a.    Về kiểm soát thủ tục hành chính

-     Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 24/12/2021của UBND thị xã Kinh Môn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn thị xã Kinh Môn, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/12/2021 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn xã để triển khai, chỉ đạo thực hiện và giao cho Văn phòng - Thống kê làm đầu mối kiểm soát TTHC, xây dựng các quy trình nội bộ để giải quyết TTHC và niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính.

- Tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND; Thường xuyên cập nhật các quyết định của UBND tỉnh về công bố danh mục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa, trên hệ thống Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã. Công khai đầy đủ số điện thoại và địa chỉ thư điện tử của người đứng đầu cơ quan và cán bộ được phân công tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. Trong quý I năm 2022, không có đơn thư, phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, thủ tục hành chính gửi đến UBND xã.

b.    Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

-     Căn cứ Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch số 3620/KH-UBND ngày 18/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 23/4/2020 của Chính phủ. UBND xã Thượng Quận đã duy trì và thường xuyên đổi mới công tác tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa.

-       Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trang thiết bị, phương tiện làm việc của BPMC, cơ bản mới đáp ứng nhu cầu làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin, bố trí đủ ghế ngồi chờ, bàn để viết, chưa được bố trí một phòng làm việc độc lập; Trang thiết bị chưa đảm bảo theo quy định.

-      Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa: UBND xã bố trí 5 chức danh thường trực tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận gồm: Lãnh đạo UBND 01 người; chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 01 người; Văn phòng - Thống kê: 01 người; Địa chính - Xây dựng và Môi trường: 01 người; Lao động thương binh và xã hội: 01 người.

-       Kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận Một cửa:

+ Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong quý I (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/03/2022): 871 hồ sơ

Trong đó: Số mới tiếp nhận trong quý I: 871 hồ sơ (Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 871); số từ kỳ trước chuyển qua: 0 hồ sơ

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 871 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước và đúng hạn: 871 hồ sơ, quá hạn: 0 hồ sơ.

+ Tổng số TTHC áp dụng tại bộ phận một của là: 143 thủ tục

Hồ sơ theo dõi việc tiếp nhận và trả kết quả được cập nhật thường xuyên trên phần mềm “Một cửa điện tử”.

-       Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 50/2020/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Việc tiếp nhận, xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tổ chức hướng dẫn thường xuyên và niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa xã.

Trong quý I năm 2022, UBND xã Thượng Quận không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào qua hòm thư tại Bộ phận Một cửa.

3.      Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

-       Tiếp tục triển khai rà soát, sắp xếp cán bộ theo Đề án 02-ĐA-TU ngày 15/8/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 15/9/2021 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển, giai đoạn 2021-2030”

- Tiếp tục sử dụng và bố trí các cán bộ, công chức đảm nhiệm các công việc theo đúng quy định; Thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách khác cho cán bộ, công chức đúng theo quy định.

4.      Cải cách công vụ

-      Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại UBND xã được thực hiện theo đúng quy định đảm bảo việc sắp xếp cán bộ, công chức chuyên môn đúng trình độ, năng lực chuyên môn được đào tạo.

-      Trình độ chuyên môn cán bộ, công chức: Đại học 17 người; Cao đẳng 01 người; Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức được UBND xã thường xuyên được chú trọng, UBND xã triển khai lập danh sách cử cán bộ tham gia tập huấn các lớp do Tỉnh, Thị xã tổ chức để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ khi có kế hoạch, công văn yêu cầu.

-       Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước UBND phường đã xây dựng kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2022 về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Tiếp tục thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan gắn với Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/18/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

5.     Cải cách tài chính công

-      Thực hiện theo đúng Luật ngân sách và cơ chế tự chủ theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP. UBND xã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, quy chế quản lý, sử dụng tài sản của Đảng ủy - HĐND - UBND xã trong đó quy định rõ những khoản chi cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và theo quy định của cấp trên.

-      Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách nhà nước để đảm bảo chi thường xuyên, đồng thời tiết kiệm chi thường xuyên để tăng đầu tư phát triển.

-      Đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các ngành, đoàn thể dựa trên kết quả và chất lượng hoạt động, chất lượng chi tiêu theo mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tăng cường quản lý mua sắm và sử dụng trang thiết bị làm việc.

-     Ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách tài chính công, sử dụng các phần mềm vào quản lý tài chính như: Phần mềm quản lý thu, chi ngân sách; phần mềm đầu tư xây dựng cơ bản; phần mềm kê khai thuế; phần mềm kê khai bảo hiểm.

6.    Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử

-     Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi các văn bản qua thư điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ về CNTT. Công chức chuyên môn hiện nay cơ bản đã sử dụng các phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ, 100% cán bộ công chức sử dụng được máy tính trong công việc.

-      Nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử của UBND xã, thực hiện có hiệu quả theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước và phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp.

-      Việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của UBND xã tiếp tục duy trì thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO vào hoạt động của UBND, chỉ đạo cán bộ, công chức viết quy trình thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công để tổ chức thực hiện.

III.      NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1.     về ưu điểm

-        Quý I/2022, công tác CCHC tiếp tục được xác định là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã, UBND xã đã ban hành đầy đủ các chương trình, kế hoạch, nội dung cụ thể, chi tiết bám sát theo kế hoạch CCHC năm 2022 của UBND Thị xã để triển khai đến tất cả các bộ phận chuyên môn của xã vì vậy công tác tuyên truyền được thực hiện tốt.

-        Các các bộ phận chuyên môn của xã đều tập chung cho công tác giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa.

-        Các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông liên thông đã từng bước đi vào nề nếp đáp ứng được nhu cầu của người dân. Hồ sơ của công dân được giải quyết kịp thời, đúng hạn, không để hồ sơ trễ hạn.

2.      về tồn tại, hạn chế

-      Có trên 95% các TTHC cần giải quyết ngay trong ngày, tuy nhiên trang thiết bị phục vụ thiếu vì vậy rất khó khăn cho đội ngũ công chức trực tiếp tham gia tiếp nhận và giải quyết TTHC.

-       Trong quý chưa tiếp nhận được hồ sơ trực tuyến mức độ 3,4 từ phía cá nhân, doanh nghiệp; việc duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo quy trình ISO 9001:2015 vào hoạt động gặp nhiều khó khăn; Một số cán bộ, công chức tuổi cao không kịp tiếp cận công nghệ thông tin; Năng lực của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, khối lượng công việc lớn vì vậy một số việc giải quyết còn chậm theo yêu cầu.

IV.      PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022

1.      Tiếp tục duy trì quy chế làm việc, tiếp dân và giải quyết các thủ tục hành chính theo kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 100% thủ tục hành chính tiếp nhận được giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định.

2.      Duy trì việc tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa. Thực hiện việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, rà soát bổ sung hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính theo quyết định của UBND Tỉnh.

3.      Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính.

4.      Tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC và rà soát

TTHC.

5.     Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước và các hoạt động của UBND.

Trên đây là báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 của UBND xã Thượng Quận./.

Nơi nhận:

-      UBND 'Thị xã;

-     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 

Bùi Văn Lượng

 
Lưu: VP.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:05:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 8,906