chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận năm 2022
30/05/2022 03:08:42

KẾ HOẠCH Hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận năm 2022

UBND XÃ THƯỢNG QUẬN

TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG

 
 
 


Số:       /KH-TCNSCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thượng Quận, ngày 12 tháng 4 năm 2022

KẾ HOẠCH

Hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận năm 2022

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của UBND xã Thượng Quận về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận.

Tổ Chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.

Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã đến xã.

2. Yêu cầu

Triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến từng ngõ ngách, gắn với cuộc sống của người dân. Các nội dung phải phù hợp với đặc thù của địa phương, người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

- Ủy ban nhân dân xã ban hành Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở mỗi thôn gồm Trưởng thôn và 03-7 nhân sự là những người có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có tư duy muốn chấp nhận và thử nghiệm cái mới, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

2. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng

- Tham gia bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên nhiều lần để thành thạo các bước cài đặt, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ giải đáp thức mắc về nền tảng số, công nghệ số để lan tỏa, hướng dẫn đến người dân.

3. Triển khai hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng

3.1. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn.

- Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.

- Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hỗ trợ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sản phẩm thương mại điện tử như: postmart.vn; voso.vn; …..mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

-Về xã hội số: Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu như: y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch bệnh, ….thông qua các nền tảng số.

Phương thức triển khai: Tổ công nghệ số cộng đồng nhận chỉ tiêu về triển khai các nền tảng số và trực tiếp làm mẫu, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn lại cho cá nhân, hộ gia đình trong thôn (ví dụ như: mở gian hàng số, cài ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, ứng dụng PC-COVID,…). Tạo nhóm mạng xã hội Việt Nam (ví dụ: lập nhóm Zalo, Mocha, Gapo hoặc các mạng xã hội Việt Nam phổ biến khác) gồm tất cả các hộ gia đình/người dân trong thôn để hỗ trợ, tương tác, hướng dẫn thường xuyên.

3.2. Báo cáo công tác triển khai

Tổ công nghệ số cộng đồng cập nhật và gửi báo cáo định kỳ, thường xuyên qua mạng, sử dụng nền tảng số Việt Nam (ví dụ qua nhóm Zalo, … hoặc các nền tảng số Việt Nam phổ biến khác) kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai việc sử dụng nền tảng số, công nghệ số để chính quyền các cấp nắm bắt, chỉ đạo triển khai và xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc (khuyến khích sử dụng qua nhóm Zalo).

4. Công tác quản lý, điều hành Tổ công nghệ số cộng đồng

Tổ công nghệ số cộng đồng được quản lý dựa trên các nền tảng số Việt Nam miễn phí và thông dụng như Zalo.

Tạo một nhóm chung gồm lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin và các doanh nghiệp tham gia triển khai. Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ trực tiếp tương tác, hướng dẫn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và các thành viên của Tổ, cùng chia sẻ cách làm hay, các trường hợp điển hình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã phối hợp vói Tổ chỉ đạo thị xã đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã.

- Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tham mưu trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch của địa phương. Kịp thời báo cáo tổ trưởng, tổ phó những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhiệm vụ được giao; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để thúc đẩy Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai hoạt động Tổ chỉ đạo công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận năm 2022. Đề nghị các thành viên trong tổ và các đơn vị có liên quan triển khai hoạt động thiết thực, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các đơn vị, hội đoàn thể xa;

- Thành viên Tổ;

- Lưu Vp.

TỔ TRƯỞNG

Phó Chủ tịch UBND xã

 

 

 

 

 

Bùi Văn Hảo

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:35:56)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 8,907