CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Kiện toàn nhiều chức danh quan trọng tài kỳ họp thứ nhất của HĐND thị xã Kinh Môn khóa II nhiệm kỳ 2021-2026
02/07/2021 08:16:52

Sáng ngày 01 tháng 7, HĐND thị xã Kinh Môn khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức trọng thể kỳ họp thứ nhất nhằm báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026; tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND.

 

            Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số phòng, ban của tỉnh; Ở thị xã có các đồng chí Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy, Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các xã, phường về dự. Đồng chí Trương Đức San - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã chủ tọa kỳ họp.
 
 

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, Ủy ban bầu cử thị xã và cấp ủy, Ủy ban bầu cử các cấp trong thị xã đã thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Toàn thị xã có 151 khu vực bỏ phiếu, với cử tri đi bầu cử đạt tỉ lệ 97,58%. Thị xã đã bầu đủ 2 đại biểu Quốc hội khóa XV, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 35 đại biểu HĐND thị xã, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần, đúng quy định của pháp luật, dân chủ, an toàn.

 

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, HĐND thị xã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, bà Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy Kinh Môn được tín nhiệm, bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%; ông Lại Văn Lương - Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thị xã, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu 4 trưởng, phó các ban của HĐND thị xã: ông Nguyễn Văn Tuy - Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế; ông Phạm Văn Đông - Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa I được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - xã hội.

 
 
 
 

Ông Trương Đức San - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND khóa I được tín nhiệm, bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thị xã, tỷ lệ phiếu bầu đạt 97,14%. Các ông, bà: Bùi Xuân Lộc, Lê Văn Điền, Mạc Thị Huyền tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã; bầu 14 chức danh Uỷ viên UBND thị xã, với số phiếu tập trung cao. Bầu 25 thành viên Hội thẩm Tòa án nhân dân thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

 
 
 

Chủ tọa kỳ họp trình HĐND thị xã xem xét, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu cử các chức danh tại kỳ họp thứ nhất. Các đại biểu đã nghe Thông báo Nghị quyết của Thường trực HĐND thị xã về thành lập tổ đại biểu HĐND thị xã và chỉ định các chức danh Tổ trưởng, Tổ phó; Thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã; Thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021; số lượng, cơ cấu thành phần ủy viên các Ban của HĐND khóa II.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tại kỳ họp, các đại biểu tặng hoa, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Phó Bí thư Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

 
 

Phát biểu tại kỳ họp, các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sái Thị Yến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ của các đại biểu HĐND thị xã đã lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân vào các chức danh của HĐND và UBND. Đồng chí mong rằng, trên cương vị công tác được đảm nhiệm, các ông, bà sớm tiếp cận với công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, xứng đáng với sự tin tưởng, tín nhiệm của cử tri, của đại biểu HĐND thị xã để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thị xã Kinh Môn sớm đạt tiêu chí đô thị loại 3 trước năm 2025 và trở thành thành phố trước năm 2030 theo mục tiêu đề ra.

 

Đồng thời nhấn mạnh:Thành công của Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã khóa II là sự khởi đầu tốt đẹp, tạo tiền đề cho hoạt động nhiệm kỳ mới hiệu quả. Năm 2021 là năm mở đầu nhiệm kỳ mới, với nhiều cơ hội và cũng không ít khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra phía trước hết sức quan trọng, cấp bách và nặng nề. Với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, các vị đại biểu HĐND thị xã cần tích cực nghiên cứu, nắm chắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Gương mẫu chấp hành pháp luật, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện lời hứa trước cử tri, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe các ý kiến, phản ánh kiến nghị của cử tri; động viên nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thời gian tới.

 
 

HĐND, UBND thị xã cần tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế chính sách quan trọng, xây dựng chính quyền đô thị năng động,phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thị xã; nâng cao chất lượng các kỳ họp. Tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa HĐND với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, với Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

                                                                                                      Nguyễn Hậu- Duy Tuấn

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:51:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 8,907