chuyển đổi số
KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã Thượng Quận giai đoạn 2021-2025
30/05/2022 02:23:38

KẾ HOẠCH Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã Thượng Quận giai đoạn 2021-2025

ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ THƯỢNG QUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /KH-UBND

            Thượng Quận, ngày  25  tháng  3  năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử

trên địa bàn xã Thượng Quận giai đoạn 2021-2025

 


 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin; Luật Giao dịch điện tử; Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị quyết số 26/CP-NQ ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”;

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Ủy ban nhân dân Thị xã Kinh Môn về Ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025;

Ủy ban nhân dân xã Thượng Quận xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin  và xây dựng chính quyền điện từ trên địa bàn xã Thượng Quận giai đoạn  2021-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã, từng bước xây dựng nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của xã đảm bảo an toàn, an ninh thôn g tin; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, chi phí cũng như nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Chú trọng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao nhằm phục vụ các tổ chức và cá nhân tốt hơn.

2. Yêu cầu:

- Tập trung giải quyết các nhu cầu cấp thiết trên cơ sở phù hợp với khả năng bố trí ngân sách của xã; đảm bảo phù hợp với các mục tiêu kế hoạch ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn xã Thượng Quận giai đoạn 2021-2025.

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng việc ứng dụng CNTT; đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng.

II. NỘI DUNG

1. Thực trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016-2020

-  Hạ tầng kỹ thuật:

Giai đoạn 2016-2020 các phòng của UBND xã Thượng Quận đã nỗ lực vượt qua khó khăn để nâng cấp cơ sở hạ tầng, triển khai phần mềm, cơ sở sữ liệu, đưa ứng dụng CNTT vào quản lý; nâng cao chất lượng công tác. Cơ chế chính sách ngày càng hoàn thiện góp phần tạo hành làng pháp lý thuận tiện để đẩy mạnh phát triển CNTT một cách đồng bộ, thống nhất, đáp ứng đúng định hướng chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương. Đến nay hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT đã đạt kết quả như sau:

Tỷ lệ cán bộ công chức tại UBND xã trang bị máy tính đạt 100%

Tỷ lệ máy tính của UBND xã được cài đặt phần mềm diệt virut bản quyền đạt 50%.

Tỷ lệ máy tính của UBND xã được kết nối Internet đạt 100%

- Phát triển dữ liệu

Các cơ sở sữ liệu tại UBND xã đã được triển khai chủ yếu do các Sở, ban, ngành của Tỉnh xây dựng, áp dụng như: Hệ thống quản lý văn bản điều hành; chữ ký số; thư điện tử công vụ; cơ sở dữ liệu về hộ tịch; cơ sở dữ liệu về dân cư; đất đai …

- Các ứng dụng, dịch vụ

Hiện trạng ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan:

UBND xã đã triển khai thực hệ thống thư điện tử công vụ để phục vụ công việc đến nay đã có 14 tài khoản thư công vụ cho cá nhân được hoạt động để trao đổi thông tin.

Hệ thống quản lý văn bản điều hành được triển khai thực hiện đem lại hiệu quả như: Các văn bản được thực hiện qua mạng , kiểm soát được quy trình, thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí văn phòng phẩm phục vụ cho việc in ấn, nhận gửi văn bản.

Triển khai thực hiện và phát hành văn bản sử dụng chữ ký số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua triển khai thực hiện đã bước đầu góp phần đẩy nhanh tiến độ, chất lượng giải quyết công việc, thực hiện trao đổi thông tin trên môi trường mạng.

Trang thông tin điện tử của xã thực hiện tốt việc thu thập, cập nhật thông tin kịp thời, tuyên truyền phổ biến thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã.

- Ứng dụng CNTT phục vị công tác chuyên môn nghiệp vụ

Hiện tại UBND xã sử dụng các phần mềm phục vụ chuyên môn như: phần mềm Misa, quản lý tài sản; phần mềm đầu tư xây dựng cơ bản; phần mềm kê khai thuế; phần mềm kê khai bảo hiểm; phần mềm dịch vụ công, phần mềm quản lý tài chính; phần mềm hộ nghèo, bảo trợ xã hội …

- Nguồn nhân lực

Việc sử dụng Internet của cán bộ công chức phục vụ công tác được thực hiện rộng rãi, 100% số máy tính trong UBND xã được kết nối internet. Tỷ lệ cán bộ công chức biết sử dụng máy tính trong công việc ngày càng được nâng lên.

Hiện tại cán bộ công chức tại UBND xã chưa có cán bộ công chức được đào tạo về chuyên ngành CNTT, nguồn nhân lực CNTT còn thiếu, làm nhiệm vụ kiêm nhiệm công nghệ thông tin nên chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

* Đánh giá chung

- Kết quả đạt được

Việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT trong lãnh đạo, điều hành ngày được nâng cao.

Hiện nay UBND xã đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện tử công vụ được cấp đến cán bộ, công chức; tỷ lệ cán bộ công chức thường xuyên trao đổi công việc qua mạng đạt trên 90%. Bên cạnh các ứng dụng dùng chung, ứng dụng chuyên ngành cũng được triển khai và sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại cơ quan.

- Tồn tại, hạn chế

Hạ tầng CNTT của UBND xã chưa được hoàn thiện một cách đồng bộ, trang thiết bị tin học ở một số bộ phận chuyên môn đã xuống cấp chưa được thay thế, nâng cấp kịp thời.

Phần mềm quản lý văn bản điều hành chưa được ứng dụng triệt để chưa có thói quen kiểm tra thư định kỳ.

UBND xã chưa có cán bộ chuyên trách CNTT; chỉ kiêm nhiệm nên việc ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc còn hạn chế.

- Nguyên nhân tồn tại

Thói quen làm việc trên bàn giấy còn phổ biến

Chưa sử dụng tiêu chí ứng dụng CNTT để đánh giá mức độ hoàn thành công việc, đánh giá thi đua, khen thưởng. Do đó chưa tạo động lực để khuyến khích cán bộ, công chức học tập, nâng cao trình độ.

Kinh phí đầu tư còn hạn chế nên việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chưa thực sự hiệu quả.

2. Mục tiêu

2.1. Mục tiêu chung

Ứng dụng hiệu quả CNTT trong tất cả lĩnh vực góp phần xây dựng chính quyền điện tử; đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi;

Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Đẩy mạnh việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển CNTT.

2.2. Mục tiêu cụ thể

Tỷ lệ cán bộ, công chức của UBND xã được trang bị máy tính phục vụ công việc đạt 100%.

100% máy tính của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm diệt virut bản quyền.

Đẩy mạnh cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp ứng nhu cầu thực tế, công khai, minh bạch, phục vụ mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau nhằm làm giảm số lần và thời gian thực hiện thủ tục hành chính của ngườu dân, doanh nghiệp.

Tối thiểu 60% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật)

3. Nhiệm vụ, giải pháp

3.1. Nhiệm vụ

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật

Tiếp tục sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, và Nhà nước để kết nối; đảm bảo hoạt động thông suốt.

Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nội bộ các cơ quan nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của cấp trên.

Đầu tư mua sắm máy tính và các thiết bị liên quan về CNTT, phần mềm diệt virut cho cán bộ, công chức đảm bảo phục vụ tốt cho việc triển khai các ứng dụng và phục vụ công tác chuyên môn.

Tiến tới áp dụng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến; đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại bộ phần tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử để cung cấp các dịch vụ công mức độ 3,4 phù hợp với nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý qua hệ thống; nâng cấp, bổ sung trang thiết bị CNTT tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

Đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả các ứng dụng dùng chung của Tỉnh như: Hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn bản điều hành, chữ ký số …

Đảm bảo kết nối liên thông, thông suốt hệ thống để thực hiện nhận, gửi văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

- Bảo đảm an toàn thông tin

Đảm bảo ATTT gắn liền với hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Phối hợp với Sở thông tin và truyền thông Tỉnh hỗ trợ xử lý sự cố tại cơ quan khi có sự cố xảy ra.

Cài đặt phần mềm bảo vệ, diệt virut cho máy tính của UBND xã

- Phát triển nguồn nhân lực

Thường xuyên rà soát, bố trí cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong xử lý công việc. Nhận chuyển giao các phần mềm chuyên ngành khai thác, sử dụng. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức xã được bồi dưỡng về ứng dụng CNTT cơ bản và sử dụng thành thạo máy tính trong giải quyết công việc.

Tham gia tập huấn các lớp về CNTT, ATTTdo các cấp trên tổ chức.

3.2. Giải pháp

Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, hiệu quả của người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thông báo rộng rãi trên hệ thống thông tin đại chúng những thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3,4 để nhân dân và doanh nghiệp nắm được thực hiện.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc sử dụng dịch vụ công tích hợp một cửa điện tử và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại bộ phận tiến nhận hồ sơ và giải quyeeys TTHC; sử dụng hiệu quả cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử của Tỉnh, quốc gia để cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 phù hợp với nhu cầu thực tế.

Tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả hệ thống các cơ sở dữ liệu của quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ.

4. Lộ trình thực hiện

- Năm 2021

Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ đang triển khai từ năm 2020:

+ 90% có ứng dụng CNTT trong quản lý nhân sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản và các nghiệp vụ khác.

 + Nâng việc sử dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử được phát hành và lưu chuyển trên các hệ thống Công nghệ thông tin của xã.

 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2021:

+ Duy trì và cung cấp đầy đủ thông tin lên cổng thông tin điện tử của xã.

+ Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, máy Scan phục mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.

+ Tập huấn nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, công chức về vai trò, tầm quan trọng của chính quyền điện tử; đào tạo cán bộ, công chức về sử dụng ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.

- Năm 2022

100% cán bộ, công chức cấp xã sử dụng thư điện tử công vụ, phần mềm hệ thông quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc.

70% máy tính của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền.

Đầu tư, nâng cấp hệ thống máy tính, máy scan phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử.

Tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức về sử dụng CNTT trong giải quyết công việc.

- Năm 2023

80% máy tính của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt từ 50% trở lên

Tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức về sử dụng ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.

- Năm 2024

100% máy tính của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền.

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt từ 60% trở lên

Triển khai các ứng dụng di động cung cấp thông tin y tế, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân.

Tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức về sử dụng ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.

- Năm 2025

Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt từ 70% trở lên

Cung cấp các ứng dụng của hệ thống một cửa điện tử liên thông trên giao diện thiết bị di động. Các ứng dụng cung cấp các tiện ích, dịch vụ người dân, doanh nghiệp.

Triển khai sử dụng các phần mềm chuyên ngành, hệ thống thông minh khác.

Tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức về sử dụng ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND xã

- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, vận hành, duy trì hiệu quả hoạt động phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Theo dõi và đôn đốc cán bộ, công chức gửi, nhận văn bản theo đúng quy định.

- Rà soát, hướng dẫn, lựa chọn các thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử.

2. Văn hóa - Xã hội

- Phối hợp với công chức tài chính tham mưu xây dng kế hoạch, cân đối mức ngân sách bố trí cho Kế hoạch hàng năm về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trình Ủy ban nhân dân phê duyệt.

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin vào chương trình cải cách hành chính, nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Tài chính - Kế toán

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định các cơ chế, chính sách huy động nguồn vốn cho ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trên địa bàn xã.

4. Đài truyền thanh xã

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT, các bước nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đáp ứng xây dựng chính quyền điện tử.

          Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử xã Thượng Quận giai đoạn 2021-2025

 

 Nơi nhận:

- Phòng VHTT thị xã;

- TTĐU- TTHĐNDxã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các ngành liên quan;

- Lưu: VP.

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Lượng

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:02:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 8,906