TIN TỔNG HỢP KHÁC
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát, xác định hộ nghèo ,hộ cận nghèo phát sinh năm 2022
06/07/2022 10:29:11

QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả rà soát, xác định hộ nghèo ,hộ cận nghèo phát sinh năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

 


Số: 25/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Thượng Quận, ngày 29 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả rà soát, xác
định hộ nghèo ,hộ cận nghèo phát sinh

năm 2022

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Căn cứ Quyết định số 24/2021/QĐ/TTg ngày 16 tháng 07 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung binh giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXHngày 18/7/2021; Công văn số 1386/LĐTBXH-VPQGGN ngày 29/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025;

Căn cứ kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 của các thôn trên địa bàn xã;

Xét đề nghị của công chức Văn phòng thống kê và công chức Văn hóa - xã hội phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội xã Thượng Quận;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 của xã Thượng Quận, cụ thể như sau:

Tổng số hộ dân cư: 2.488 hộ.

*Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH:

- Số hộ nghèo phát sinh: 09 hộ

-       Số hộ cận nghèo phát sinh: 0 hộ

*Tổng hợp chung kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và phát sinh đến hết tháng 05 năm 2022:

-       Tổng số hộ nghèo: 48 hộ, chiếm tỷ lệ 1.83% hộ dân trong xã.

- Tổng số hộ cận nghèo: 35 hộ, chiếm tỷ lệ 1.41% hộ dân trong xã.

(Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2022.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, công chức Văn hóa - Xã hội xã và các hộ nghèo, cận nghèo phát sinh có tên trong danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành.

Text Box: (để b/c)

CHỦ TỊCH

 

Bùi Văn Lượng

 
Nơi nhận:

-      Phòng LĐTBXH thị xã;

-      TT Đảng ủy, TT HĐND xã;

-      Lãnh đạo UBND xã;

-      BCĐ rà soát xã;

-      Như Điều 3;

-      Lưu: VT.

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3486
Trước & đúng hạn: 3486
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 11:16:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 16,437