VĂN HÓA-XÃ HỘI
KẾ HOẠCH Tham gia liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” Thị xã Kinh Môn năm 2022
08/08/2022 08:55:37

KẾ HOẠCH Tham gia liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” Thị xã Kinh Môn năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

 
 
 


         Số:       /KH - UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


            Thượng Quận, ngày 25 tháng 7 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Tham gia liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên”

Thị xã Kinh Môn năm 2022

 
 
 


          Thực hiện kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 08/7/2022 của Ban tổ chức liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” Thị xã Kinh Môn năm 2022.

          Ủy ban nhân dân xã Thượng Quận xây dựng kế hoạch tham gia liên hoan “Ca múa  nhạc không chuyên” thị xã Kinh Môn năm 2022 cụ thể như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

          1. Mục đích.

          - Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của thị xã, các sự kiện chính trị của địa phương.

- Góp phần đánh giá trực trạng của phong trào văn nghệ, từ đó rút kinh nghiệm để có biện pháp tích cực trong chỉ đạo, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở. Qua liên hoan động viên tinh thần, giúp các hạt nhân phong trào quần chúng trong xã có điều kiện tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm.

          2. Yêu cầu:

          - Đội tuyển tham gia liên hoan “Ca  múa  nhạc  không chuyên” năm 2022 phải đạt yêu cầu về nội dung, chất lượng nghệ thuật.

          - Đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và tài sản, thực hiện tiết kiệm trong suốt quá trình tham gia liên hoan.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT THAM GIA LIÊN HOAN.

          1. Nội dung:

          -  Chương trình tham gia liên hoan là những tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi công cuộc lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Phong trào xây dựng nông thôn mới và những nét đẹp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. (Khuyến khích những ca khúc có nội dung viết về mảnh đất con người Hải Dương từ trước đến nay).

          2. Hình thức:

- Chương trình tham gia gồm 3 thể loại:  hát mới , múa trên nền nhạc không lời, và tấu nhạc cụ; Cụ thể như sau:

+ Đơn ca, song ca, tam ca, hợp ca, tốp ca…

+ Múa đơn, múa đôi, múa tập thể…

+ Nhạc: tấu nhạc cụ , độc tấu, song tấu, hòa tấu…

- Tổng thời lượng cho nội dung chương trình của đội tham gia từ 25 - 30 phút. Thời gian tiếp quản sân khấu tối đa 5 phút.

- Nhạc đệm do thành viên, đội tuyển chủ động.

(Đơn vị tham gia tối thiểu 2/3 thể loại trở lên)

3. Đối tượng tham gia liên hoan: Đối tượng tham gia Liên hoan gồm: Các nghệ sĩ, diễn viên không chuyên; học sinh, sinh viên đang học tại các trường văn hoá nghệ thuật (chưa tốt nghiệp) có hộ khẩu thường trú tại địa phương.

          III, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC.

          1. Thời gian:

          Thời gian tổ chức  liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” năm 2022 thị xã  Kinh Môn dự kiến tổ chức từ  ngày 10 - 15/8/2022.

          2. Địa điểm tổ chức liên hoan Ca múa nhạc không chuyên” Tại Hội trường nhà Văn Hoá thị xã, phố An Ninh, phường An Lưu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

- Công chức Văn hoá - Xã hội tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch, lựa chọn thành viên, đội tuyển, chuẩn bị nội dung, chương trình và phối hợp với thành viên, đội tuyển tham gia tổ chức luyện tập để tham gia liên hoan.

- Công chức Tài chính - Kế toán chuẩn bị kinh phí hỗ trợ cho thành viên, đội tuyển tham dự liên hoan. 

- Các thành viên, đội tuyển tham gia liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên”, chuẩn bị nội dung và tổ chức luyện tập để tham dự liên hoan đạt kết quả cao.

Trên đây là kế hoạch tham gia liên hoan “Ca múa nhạc không chuyên” thị xã Kinh Môn năm 2022 của Uỷ ban nhân dân xã Thượng Quận. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về UBND xã để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo ĐU, UBND xã;

- Thành viên, đội tuyển tham gia;

- Lưu.

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Văn Hảo

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2628
Trước & đúng hạn: 2628
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 18:02:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 13,899