TIN TỔNG HỢP KHÁC
QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thượng Quận
06/07/2022 10:15:46

QUYẾT ĐỊNH V/v kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thượng Quận

UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THƯỢNG QUẬN’                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sô: 21 /QĐ-UBND                          Thượng Quận, ngày 22 tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thượng Quận

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Công văn sô 30/TP ngày 20 tháng 6 năm 2022 của Phòng Tư pháp thị xã Kinh Môn về việc kiện toàn báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thượng Quận,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tuyên truyền viên pháp luật xã Thượng Quận gồm các ông, bà có tên sau:

1.     Ông Bùi Văn Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã;

2.      Bà Lê Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quôc xã;

3.      Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng Công an xã;

4.      Ông Nguyễn Phúc Bình, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã;

5.      Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã;

6.      Ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch Hội Nông dân xã;

7.      Ông Hoàng Văn Chén, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã;

8.      Bà Nguyễn Thị Huế, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

9.      Bà Trần Mỹ Linh, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

10.    Bà Nguyễn Thị San, Công chức Văn hóa - Xã hội;

11.    Bà Nguyễn Thị Nhung, Công chức Tài chính - Kế toán xã;

12.    Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Công chức Văn phòng HĐND-UBND, thông kê xã;

13.    Ông Nguyễn Văn Thọ, Công chức Nông nghiệp - Xây dựng, NT mới và theo dõi công tác KH-GT-TL;

14.    Phạm Văn Thắng, Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường xã;

15.    Bà Đặng Thị Lan, Công chức Lao động - Thương binh xã hội xã;

Điều 2. Tuyên truyền viên pháp luật xã có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các văn bản pháp luật nhà nước mới ban hành và các văn bản khác có liên quan đến nhiệm vụ chính trị của địa phương theo từng giai đoạn cho phù hợp.

Điều 3. Các bà Công chức Văn phòng HĐND-UBND, thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán, các ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1, căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

-      Phòng Tư pháp thị xã.

-      Như Điều 3;

-     

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

 

Bùi Văn Lượng

 
Lưu VP.

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2628
Trước & đúng hạn: 2628
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 17:40:23)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 13,899