chuyển đổi số
QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận
30/05/2022 02:30:10

QUYẾT ĐỊNH Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /QĐ-UBND

Thượng Quận, ngày       tháng  9    năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận

 
 
 

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh Hải Dương, về công tác quản lý và kiểm duyệt thông tin trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 665/STTTT-CNTT ngày 09/10/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương về việc xây dựng Công thông tin điện tử;

          Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

          Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận, gồm các thành viên sau đây:

          1. Trưởng Ban:

 Ông: Bùi Văn Hảo - Phó Chủ tịch UBND xã.

2. Phó trưởng Ban:

Bà: Nguyễn Thị San - Công chức Văn hoá - Xã hội;

Bà: Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Văn phòng - Thống kê.

3. Các Uỷ viên:

1. Ông: Nguyễn Thanh Sơn - ĐUV- Trưởng công an xã;

2. Ông: Nguyễn Phúc Bình - ĐUV- Chỉ huy phó BCH QS xã;

3. Bà: Nguyễn Thị Huế - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã;

4. Ông: Nguyễn Trọng Dương - Địa Chính - Xây dựng;

5. Bà: Nguyễn Thị Tuyền - Bí thư ĐTN;

6. Bà: Đặng Thị Lan - Văn hóa - Xã hội;

7. Bà: Nguyễn Thị Nhung - Công chức Tài chính - Kế toán;

8. Ông: Nguyễn Văn Phẩy - Phó Đài truyền thanh;

9. Bà: Nguyễn Thị Tình - ĐUV- Chủ tịch Hội LHPN xã;

10. Ông: Nguyễn Đức Minh - Chủ tịch Hội Nông dân xã;

11. Ông: Hoàng Văn Chén - Chủ tịch Hội CCB xã;

12. Ông: Bùi Văn Nháng - Chủ tịch Hội Người cao tuổi.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận:

  1. Định hướng, kiểm duyệt, điều hành và phát triển nội dung, chất lượng thông tin của Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin phục vụ cho quản lý nhà nước và lợi ích xã hội của nhân dân, không để lộ, lọt bí mật của Đảng và Nhà nước và những thông tin không có lợi cho công tác chính trị, tư tưởng.

2. Theo dõi, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc việc cung cấp, trao đổi thông tin chính xác, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận.

3. Báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng của Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận, đặc biệt là việc triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ công. Định kỳ tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo UBND xã về kết quả thực hiện.

4. Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Biên tập, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của Ban và trách nhiệm của các ngành đối với Cổng thông tin điện tử xã Thượng Quận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 Văn phòng HĐND&UBND xã, các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các Ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                              

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Chủ tịch

 

 

 

 

 

Bùi Văn Lượng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 12:47:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0