VĂN HÓA-XÃ HỘI
KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022
14/07/2022 02:33:24

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

 

Số: 14/KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Thượng Quận, ngày 06 tháng 6 năm 2022

 
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
(27/7/1947 - 27/7/2022)

 
 
 


Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND Thị xã Kinh Môn về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Ủy ban nhân dân xã Thượng Quận xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thông qua các hoạt động kỷ niệm thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công với cách mạng.

Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng đối với thế hệ trẻ, tự hào, ghi nhớ và tôn vinh những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với đất nước. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Giáo dục và phát huy truyền thống cao đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tạo sự chuyển biến về hành động, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhân người có công.

2. Yêu cầu

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân của họ. Tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm; phân công rõ trách nhiệm các ngành đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện; gắn các hoạt động kỷ niệm với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Công tác thông tin, tuyên truyền

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của ngày Thương binh - Liệt sĩ, công lao và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền về chủ trương chính sách và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của xã hội đối với những người có công.

- Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác chính sách người có công, chính sách hậu phương quân đội.

- Biểu dương những tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống, vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống, tổ chức sản xuất kinh doanh, làm giàu chính đáng, tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

b. Hình thức tuyên truyền

Thông qua Đài truyền thanh xã và các hình thức cổ động trực quan (panô, áp pích, khẩu hiệu..), các tin, bài, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ...phản ánh các hoạt động, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

c. Thời gian thực hiện

Từ tháng 4/2022 đến hết tháng 7/2022

Phân công: Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực VH – TT

2. Xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

Phát động các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trên địa bàn xã đóng góp, ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Thời gian: Từ tháng 4/2022- 7/2022

Phân công: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

3. Thực hiện tốt công tác chỉnh trang, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ

- Thực hiện dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ của xã.

Thời gian: Từ tháng 4/2022 - 7/2022

Phân công: Đoàn thanh niên xã

4. Lựa chọn người có công tiêu biểu của thị xã tham dự Hội nghị gặp mặt người có công tiêu biểu thị xã (theo Kế hoạch của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội)

Thời gian: Tháng 7/2022

Phân công: Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực lao động thương binh và Xã hội tham mưu.

5. Tổ chức thăm, tặng quà đối tượng người có công với cách mạng

Triển khai thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước; quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBND xã.

Tổ chức thành đoàn thăm và tặng quà cho người có công và gia đình người có công tiêu ở các thôn.

Thời gian: Tháng 7/2022

6. Tổ chức thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã

- Tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã

Thời gian: 20h ngày 26/7/2022

Phân công: Đoàn thanh niên cộng sản xã tham mưu chù trì, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã, Hội CCB xã.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ của xã được bố trí từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa (nếu có).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực lao động thương binh và xã hội

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

- Phối hợp với Văn hóa - Thông tin, Đài phát thanh xã tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Phối hợp với Công chức tài chính – kế toán tham mưu, đề xuất UBND xã bố trí ngân sách cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã tổ chức vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; tham mưu quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

- Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ xã.

- Chủ động triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với Người có công với cách mạng theo đúng quy định, đảm bảo kịp thời, đầy đủ.

2. Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách lĩnh vực Văn hóa – thông tin

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang trí pano, băng zon, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Chỉ đạo Đài truyền thanh xã viết các tin bài, chuyên trang về gương điển hình người có công và các hoạt động của phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của xã.

3. Công chức Tài chính – kế toán

Tham mưu cân đối, bố trí nguồn kinh phí kịp thời phục vụ cho các hoạt động kỷ niệm.

4. Ban Chỉ huy Quân sự xã

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng theo thẩm quyền.

Phối hợp tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ của xã.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Tổ chức tuyên truyền, phát động đến các cơ quan, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa nhằm tạo ra các phong trào sâu rộng trong các Hội, Đoàn thể và quần chúng nhân dân.

Xây dựng Kế hoạch và triển khai vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn xã.         

6. Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên

Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện của tổ chức mình; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm; tổ chức các hoạt động thiết thực để giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã tổ chức tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào dân tộc đối với đoàn viên, thanh niên về tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng, những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng; Tổ chức ra quân quét dọn nghĩa trang liệt sĩ xã; chủ trì, phối hợp với các ngành, các tổ chức Lễ dâng hương và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nghĩa trang liệt sĩ xã.

7. Các thôn.

Phối hợp thành lập các đoàn thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Đề nghị các cán bộ, công chức, đoàn thể được phân công nhiệm vụ cụ thể căn cứ vào kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo về UBND để UBND xem xét và giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng Lao động -TB&XH;

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;

- Công chức, đoàn thể xã;

- Các chi bộ thôn;  

- Lưu VP.                                                          

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Bùi Văn Lượng

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:24:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 4
Tất cả: 8,907