THÔNG BÁO
thông báo về việc rà soát thông tin của người dân xã thượng quận lao động tại Ucraina
08/04/2022 03:26:46

thông báo về việc rà soát thông tin của người dân xã thượng quận lao động tại Ucraina

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Thượng Quận, ngày 07 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v rà soát thông tin của người dân xã Thượng Quận

Lao động tại Ucraina

Thực hiện Công văn số: 292/UBND-LĐTBXH, ngày 06/04/2022 của UBND thị xã Kinh Môn V/v rà soát thông tin về tình hình lao động tại Ucraina

Để nắm bắt thông tin người dân địa phương đang sống và làm việc tại Ucraina. UBND Xã Thượng Quận thông báo cho người dân có con em đang lao động tại Ucraina nếu cần sự hỗ trợ đến tại UBND xã Thượng Quận kê khai vào thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian kê khai: Vào giờ hành chính từ ngày: 08/04/2022 đến ngày 12/04/2022

- Địa điểm: Tại bộ phận một cửa UBND xã Thượng Quận (gặp đồng chí Lan phụ trách LĐTB&XH tiếp nhận thông tin kê khai).

Trên đây là Thông báo của UBND Xã Thượng Quận về việc rà soát, thống kê lao động tại Ucraina cần được hỗ trợ trên địa bàn xã Thượng Quận.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Bùi Văn Hảo

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 572
Trước & đúng hạn: 572
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 08:22:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 11,229