chuyển đổi số
QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận
30/05/2022 02:28:55

QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận

UBND THỊ XÃ KINH MÔN

UBND XÃ THƯỢNG QUẬN

 

Số 14 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 


Thượng Quận, ngày 08 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng
xã Thượng Quận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND, ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-UBND, ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn về việc Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng Thị xã Kinh Môn;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND - UBND xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận để hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, theo dõi, giám sát các Tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn, khu dân cư cư trên địa bàn xã, gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.     Tổ trưởng: Ông Bùi Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã.

2.     Tổ phó:

-       Bà Nguyễn Thị San, Văn hoá - xã hội;

3.     Các Tổ viên:

-       Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Văn phòng HĐND - UBND xã;

-       Ông Bùi Tiến Hải, Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ

-       Ông Nguyễn Hữu Cương, Phó Trạm Y tế.

-       Bà Đặng Thị Lan, Văn hóa - xã hội;

-       Ông Nguyễn Văn Phẩy, Phó Đài TT;

-       Bà Nguyễn Thị Nhung, Tài chính - Kế toán;

-       Ông Nguyễn Trọng Dương, Địa chính - XD;

-       Bà Nguyễn Thị Hạ, Hiệu trưởng trường TH;

-       Bà Bùi Thị Luận, Hiệu trưởng trường MN;

-       Ông Nguyễn Xuân Lập, Hiệu trưởng trường THCS;

-       Bà Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch Hội LHPN xã;

-       Bà Nguyễn Thị Tuyền, Bí thư Đoàn xã;

-       Bà Hoàng Thị Lan, Giao dịch viên Bưu điện xã;

Điều 2. Chế độ làm việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận.

1.     Chế độ làm việc

-       Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng  xã Thượng Quận làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

-      Nhiệm vụ cụ thể của các tổ viên do Tổ trưởng phân công.

-       Tổ chỉ đạo tổ chức họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu triển khai nhiệm vụ.

2.      Nhiệm vụ

a)      Chỉ đạo thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Trong đó, mỗi thôn, khu dân cư thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng; mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng gồm Trưởng thôn, khu dân cư và 05-07 nhân sự (khuyến nghị có sự tham gia của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Giáo viên đang sinh sống tại thôn, khu dân cư) có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số.

Thời gian hoàn thành: Xong trước ngày 12/4/2022.

b)      Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho Tổ công nghệ số cộng đồng

Phối hợp, tập huấn Tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi số; Hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số (ví dụ: sử dụng dịch vụ công trực tuyến, gian hàng số, sàn thương mại điện tử, thanh toán điện tử, nền tảng trợ lý ảo, sổ sức khoẻ điện tử, các nền tảng công nghệ phòng chống dịch và các nội dung khác theo từng thời kỳ).

c)       Hỗ trợ, kiểm tra, theo dõi, giám sát Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai hoạt động gồm:

-      Thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khu dân cư.

-       Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.

-       Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như: postmart.vn; voso.vn; sendo.vn;...mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

-       về xã hội số: Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch.. ..thông qua các nền tảng số.

3.      Trách nhiệm

a)      Tổ trưởng Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng điều hành toàn diện các hoạt động của tổ; xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ phó và tổ viên. Chịu trách nhiệm trước UBND xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

b)      Tổ phó Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng giúp Tổ trưởng trong việc điều hành toàn diện các hoạt động Tổ; trực tiếp theo dõi, đôn đốc các Tổ viên trong việc triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

c)       Các Tổ viên Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp của Tổ khi có thông báo mời họp. Nghiên cứu, đóng góp ý kiến chuyên môn về các vấn đề đưa ra thảo luận trong cuộc họp tổ.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Thượng Quận do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND-UBND xã, các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Thường trực ĐU (để b/c);

- Lãnh đạo UBND xã;

Lưu: VT, VHTT.

 

CHỦ TỊCH

 

 

Bùi Văn Lượng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 14:21:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 5
Tất cả: 8,908