TIN TỔNG HỢP KHÁC
KẾ HOẠCH Triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
21/06/2022 03:35:31

KẾ HOẠCH Triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG QUỸ “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA”

XÃ THƯỢNG QUẬN

 
 
 


Số: /KH - BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 
 
 

 


    Thượng Quận, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(27/7/1947 - 27/7/2022)

 
 
 


        Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND, ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã Kinh Môn về triển khai cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng Kế hoạch triển khai cuộc vận động trên địa bàn xã Thượng Quận, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1.Thông qua cuộc vận động, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhằm phát huy truyền thống Uống nước, nhớ nguồn; Đền ơn đáp nghĩa, tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh xương máu của mình để xây dựng nền độc lập tự do của Tổ quốc. Qua đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tích cc tham gia ủng hộ xây dựng “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022.

          2. Nguồn quỹ vận động được sử dụng việc tổ chức thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà tình nghĩa, thể hiện đạo lý truyền thống Uống nước nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc ta.

          3. Cuộc vận động xây dựng quỹ được triển khai thực hiện từ xã đến Chi bộ. Nguồn quỹ vận động được phải công khai, minh bạch, quản lý và sử dụng đúng mục đích, đảm bảo quy định hiện hành.

          II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên đài truyền thanh và cổng thông tin điện tử của xã về chủ trương vận động đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

- Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp công sức để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

- Thường xuyên cập nhật và thông báo kết quả vận động quỹ trên đài truyền thanh xã, để các tổ chức cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân nắm được.

2. Thời gian vận động: Từ ngày 05 đến 15 tháng 7 năm 2022.

3. Đối tượng vận động:

- Vận độngcác tổ chức cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các hộ gia đình trên địa bàn xã.

4. Đối tượng không vận động (Điều 178 Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30tháng12 năm 2021 của Chính phủ) bao gồm:

- Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo pháp lệnh.

- Người khuyết tật theo quy định của phát luật về người khuyết tật.

- Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội.

- Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Người mất năng lực hành vi dân sự.

5. Mức vận động

- Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trangphấn đấu ủng hộ thấp nhất 01 ngày lương.

- Đối với tổ chức cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tùy theo khả năng ủng hộ với tinh thần cao nhất.

- Đối với hộ nông nghiệp vận động ủng hộ thấp nhất từ 20.000 đồng trở lên.

6. Tiếp nhận nguồn quỹ

- Đối với BCĐ: Tiếp nhận nguồn quỹ ủng hộ của các tổ chức cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp.

- Đối với 8 cơ sở thôn: Kết thúc cuộc vận động chuyển số quỹ vận động về BCĐ (Trực tiếp Đ/c Lê Thị Hương - Chủ tịch UBMTTQ xã) .

7. Quản lý và sử dụng nguồn quỹ:

- Nguồn quỹ vận động được để lại Ban quản lý Quỹ cấp xã và sử dụng theo quy định hiện hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã tham mưu UBND xã thành lập BCĐ cuộc vận động, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu cuộc vận động, triển khai đến các tổ chức cơ quan, đơn vị, các ban, ngành đoàn thể, theo dõi tiến độ, đồng thời phối hợp tiếp nhận nguồn quỹ ủng hộ nộp về Ban chỉ đạo theo kế hoạch.

2.Ban chỉ đạo cuộc vận động thực hiện công tác tuyên truyền; vận động các tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm và toàn thể nhân dân trên địa bàn xãtích cực tham gia ủng hộ.

 3. Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên chỉ đạo theo hệ thống của tổ chức mình vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia ủng hộ Quỹ theo kế hoạch.

4. Đề nghị Thủ trưởng các tổ chức, cơ quan đơn vị triển khai kế hoạch đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình hiểu rõ đây là trách nhiệm, nghĩa vụ đồng thời cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc với người có công với nước, đã hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc.

5. Đề nghị các đồng chí Bí thư chi bộ thành lập đoàn vận động do (đ/c Bí thư chi bộ - tổ trưởng, đ/c trưởng thôn -  tổ phó, trường hợp đ/c Bí thư kiêm trưởng thôn, đ/c Trưởng Ban công tác Mặt trận - tổ phó)triển khai kế hoạch, chỉ tiêu cuộc vận động đến Ban công tác Mặt trận thôn vận động nhân dân tham gia ủng hộ đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022. Ban chỉ đạo cuộc vận động đề nghị lãnh đạo tổ chức cơquan, đơn vị, và các ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các cơ sở thôn tập trung tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả cao nhất.

 

Nơi nhận:

- Ban TTUBMTTQ thị xã;

- BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ;

- Ban chỉ đạo xã;

- Trưởng các ngành đoàn thể;

- Bí thư chi bộ;

- Trưởng thôn;

- Trưởng Ban CTMT thôn;

- Lưu.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG

Phó chủ tịch UBND - Trưởng ban

 

 

 

 

Bùi Văn Hảo

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3750
Trước & đúng hạn: 3750
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/10/2022 13:11:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 8,906