GIÁO DỤC-Y TẾ
V/v hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
09/09/2022 03:22:51

V/v hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:SYT-NVY
Hải Dương, ngày tháng 9 năm 2022
V/v hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng
Kính gửi: - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; -
UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 ban hành Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, Sở Y tế đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022 (Có bản chụp kèm theo).
2. Người đứng đầu các tổ chức, cơ sở, địa điểm, khu vực được giao quản lý trong phạm vi hướng dẫn chịu trách nhiệm việc tổ chức triển khai; đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát; tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện thuận lợi để mọi người biết, thực hiện đúng Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 2447/QĐ-BYT ngày 06/9/2022./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các đơn vị trong ngành y tế;
- Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;
- Lưu: VT, NVY. KT.
(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3486
Trước & đúng hạn: 3486
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2023 11:49:03)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 16,437