CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến
10/05/2022 02:32:29

Tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến

         Dịch v hành chính công là: những dịch vụ liên quan đến hot đng thc thi pháp lut, không nhm mc tiêu li nhun, do cơ quan nhà nước (hoc t chc, doanh nghip được y quyn) có thm quyn cp cho t chc, cá nhân dưới hình thc các loi giy t có giá tr pháp lý trong các lĩnh vc mà quan nhà nước đó qun lý.

Dịch v công trc tuyến là: dịch v hành chính công và các dch v khác ca cơ quan nhà nước được cung cp cho các t chc, cá nhân trên môi trường mng.

Dịch v công trc tuyến mc đ 1: là dịch v đm bo cung cp đy đ các thông tin v quy trình, th tc; h sơ; thi hn; phí và l phí thc hin dch v.

Dịch v công trc tuyến mc đ 2: là dịch v công trc tuyến mc đ 1 và cho phép người s dng ti v các mu văn bn và khai báo đ hoàn thin h sơ theo yêu cu. H sơ sau khi hoàn thiện được gi trc tiếp hoc qua đường bưu đin đến cơ quan, t chc cung cp dch v.

            Dịch v công trc tuyến mc đ 3: là dịch v công trc tuyến mc đ 2 và cho phép người s dng đin và gi trc tuyến các mu văn bn đến cơ quan, tổ chc cung cp dch v. Các giao dch trong quá trình x lý h sơ và cung cp dch v được thc hin trên môi trường mng. Vic thanh toán l phí (nếu có) và nhn kết qu được thc hin trc tiếp ti cơ quan, t chc cung cp dch v.

Dịch v công trực tuyến mc đ 4: là dịch v công trc tuyến mc đ 3 và cho phép:

- Người s dng đin và gi trc tuyến các mu văn bn đến cơ quan, t chc cung cp dch v. Các giao dch trong quá trình x lý h sơ và cung cp dch v được thc hin trên môi trường mạng.

- Người s dng thanh toán l phí (nếu có) qua dch v Bưu chính công ích khi nhn kết qu ti nhà. Vic tr kết qu có th được thc hin ti cơ quan, t chc cung cp dch v hoc gi qua dch v Bưu chính công ích đến người s dng (theo yêu cu ca t chức, công dân).

Khi tổ chc, công dân tham gia dch v công trc tuyến mc đ 3, mc đ 4 s nhn được các li ích sau:

- Thủ tc đăng ký đơn gin, nhanh chóng, thun tin 24/24 gi trong ngày ti mi đa đim có kết ni Internet.

- Tiết kim chi phí đi li, thi gian giao dch; đơn gin th tc giy t;

- Chủ đng các công vic khác ca công dân.

- Theo dõi được tình trng h sơ trên website trc tuyến.

- Đm bo công khai, minh bch h sơ, th tc.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/12/2022 03:57:27)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 2
Tất cả: 9,833