TIN TỔNG HỢP KHÁC
QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
21/06/2022 03:36:43

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THƯỢNG QUẬN

 
 
 


Số:        /QĐ - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


                Thượng Quận, ngày 20 tháng 6 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

 nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)

 
 
 


UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG QUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-MT ngày 26/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thị xã Kinh Môn về việc triển khai đợt vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022);

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND & UBND và Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã Thượng Quận.

QUYẾT ĐỊNH,

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gồm các ông, bà có tên sau:

 

1. Ông

Bùi Văn Hảo

- Phó chủ tịch UBND

- Trưởng ban

2. Bà

Lê Thị Hương

- Chủ tịch UBMTTQ

- Phó ban TTr

3. Bà

Đặng Thị Lan

- Cán bộ Chính sách xã hội

- Phó ban

4. Bà

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

-         - Văn phòng HĐND - UBND

- Uỷ viên

5. Bà

Nguyễn Thị Nhung

- Tài chính - Kế toán

- Uỷ viên

6. Bà

Nguyễn Thị San

- Công chức VH - Xã hội

- Uỷ viên

 7. Các ông (bà) Bí thư chi bộ làm Uỷ viên.

 * Mời các ông (bà) có tên sau đây tham gia uỷ viên:

1. Ông

Nguyễn Đức Minh

- Chủ tịch Hội nông dân

- Ủy viên

2. Bà

Nguyễn Thị Tình

- Chủ tịch Hội LHPN

- Ủy viên

3. Bà

Nguyễn Thị Tuyền

- Bí thư Đoàn thanh niên

- Ủy viên

4. Ông

Hoàng Văn Chén

- Chủ tịch Hội CCB

- Ủy viên

Điều 2. Ban chỉ đạo cuộc vận động có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia cuộc vận động đạt kết quả cao nhất.

Điều 3. Các ông (bà) Văn phòng HĐND&UBND, các ngành có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 Căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ Thị xã;

- TTr Đảng uỷ - HĐND;

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

 

 

Bùi Văn Lượng

(tải về1;)
(tải về1;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2628
Trước & đúng hạn: 2628
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 18:54:44)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ THƯỢNG QUẬN - THỊ XÃ KINH MÔN

Trưởng Ban Biên tập: Bùi văn Lượng

Địa chỉ: thôn La Xá, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203946511

Email: ......

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 5
Tất cả: 13,900